Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*)
Voltaren Akti 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid


Diklofenakkaalium

 

 

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

- Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

 

 

Sisukord:

  1. Mis ravim on Voltaren Akti ja milleks seda kasutatakse
  1. Mida on vaja teada enne Voltaren Akti võtmist
  2. Kuidas Voltaren Akti’t võtta
  3. Võimalikud kõrvaltoimed
  4. Kuidas Voltaren Akti’t säilitada
  5. Pakendi sisu ja muu teave

 

 

1. Mis ravim on Voltaren Akti ja milleks seda kasutatakse

 

Voltaren Akti toimeaine diklofenak kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete gruppi. Voltaren Akti on valuvaigisti, mis lisaks vähendab ka põletikku (turset) ja alandab palavikku.

 

Milleks Voltaren Akti´t kasutatakse:

Voltaren Akti tablette kasutatakse valu (näiteks lihas-, liigese-, selja-, pea-, hambavalu, valuliku menstruatsiooni) lühiajaliseks raviks.

 

Kuidas Voltaren Akti toimib

Blokeerides põletiku teket põhjustavate molekulide (prostaglandiinide) sünteesi, leevendab Voltaren Akti põletiku sümptomeid nagu valu ja turse ning palavik. See ei oma toimet põletiku või palaviku tekkepõhjustele.

 

Kui teil on küsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 

Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

 

2. Mida on vaja teada enne Voltaren Akti võtmist

 

Kui ravimi määras teile arst, siis järgige hoolikalt arstilt saadud juhiseid. Need võivad erineda antud infolehes esitatud üldisest informatsioonist.

 

Ärge võtke Voltaren Akti’t

- kui te olete diklofenaki või mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline.

 

 

- kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon pärast põletiku, valuvastaste või palavikku alandavate ravimite (näiteks diklofenak, ibuprofeen või atsetüülsalitsüülhape (kasutatakse ka verevedeldajana)) võtmist. Sümptomid võivad olla astma, vilisev hingamine, nahalööve, näoturse, nohu. Pöörduge oma arsti või apteekri poole, kui te ei ole milleski kindel;

- kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või ajuveresoonkonna haigus, nt kui teil on olnud südamelihaseinfarkt, insult, mini-insult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame- või aju veresoonte sulgus või operatsioon selle eemaldamiseks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks;

- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus);

- kui teil on või on varem olnud mao- või  soolehaavand;

- kui teil on veri väljaheites või teie väljaheide on musta värvi (seedetrakti verejooksu sümptomid);

- kui teil on raske neeru- või maksahaigus;

- raseduse viimasel kolmel kuul.

 

Kui teil on mõni eelpool loetletud seisunditest, rääkige sellest oma arstile ja ärge võtke Voltaren Akti’t.

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Voltaren Akti võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on esinenud mao- või soolehaigus nagu peptiline haavand, veritsust või musta väljaheidet;

- kui teil on esinenud ebamugavustunnet maos või kõrvetised pärast mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmist;

- kui teil on soolepõletik;

- kui te võtate teisi valuvaigisteid või põletikuvastaseid  ravimeid;

- kui teil on astma;

- kui teil on maksa- või neeruprobleemid;

- kui teil on südameprobleemid;

- kui teil on jalgades tursed;

- kui teil on vedelikupuudus (näiteks halb enesetunne, kõhulahtisus, enne või pärast suurt operatsiooni);

- kui teil on veritsushäired või teised verehaigused, sh harvaesinev maksa porfüüria.

 

Teavitage kindlasti oma arsti või apteekrit enne diklofenaki  võtmist

- kui te suitsetate;

- kui teil on suhkrutõbi (diabeet),

- kui teil on valu rinnus, verehüübimishäired, kõrge vererõhk, tõusnud kolesterooli- või triglütseriidide tase.

 

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

 

Informeerige oma arsti enne Voltaren Akti võtmist, kui teil on mõni nimetatud haigustest.

 

Teised hoiatused

 

- Te peaksite teadma, et ravimid nagu diklofenak võivad olla seotud südamelihaseinfarkti (müokardiinfarkt) või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel.

 

Ärge ületage ravimi soovitatavat annust (kuni 6 tabletti ööpäevas) või ravi kestvust (5 järjestikust päeva valu korral).

 

Kui teil ilmneb Voltaren Akti võtmise ajal südame või veresoontega seonduvatele probleemidele viitavaid sümptomeid nagu valu rinnus, hingeldus, nõrkus või kõnepeetus, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

 

 

Voltaren Akti võib maskeerida põletiku sümptomeid (näiteks peavalu, kõrge temperatuur), mistõttu on põletikku raskem diagnoosida ja ravida. Kui te tunnete ennast halvasti, siis öelge arstile, et kasutate Voltaren Akti’t.

 

Pikaajaline igasugust tüüpi valuvaigistite kasutamine peavalu korral, võib neid vaid süvendada. Kui teil on selline olukord või te kahtlustate seda, pöörduge nõu saamiseks arsti poole.

 

Muud ravimid ja Voltaren Akti

Eriti oluline on informeerida oma arsti või apteekrit kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

- liitium, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d)  (depressiooniravimid);

- digoksiin (südamehaiguste ravim);

- AKE inhibiitorid või beeta-adrenoblokaatorid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid);

- diureetikumid (suurendavad uriini eritust);

- ravimid, mida kasutatakse suhkurtõve ravis, välja arvatud insuliin;

- teised mittesteroidsed põletikuvastased ained, näiteks atsetüülsalitsüülhape või   ibuprofeen;

- glükokortikosteroidid (põletikku leevendavad  ravimid);

- verehüübimist vähendavad ravimid („verevedeldajad“ või  antikoagulandid);

- metotreksaat (teatud vähi- ja  reumatoidartriidiravim);

- tsüklosporiin, takroliimus (ravim organi siirdamise läbiteinud  patsientidele);

- trimetoprim (ravim kuseteede infektsiooni ennetamiseks ja  raviks)

- kinolooni rühma antibiootikumid (ravimid, mida kasutatakse infektsioonide   ravis);

- sulfiinpürasoon (podagra ravim) või vorikonasool (seeninfektsioonide  ravim);

- fenütoiin (krambihoogude ravim);

- kolestipool ja kolestüramiin (kolesterooli reguleerimiseks kasutatav ravim).

 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

 

Voltaren Akti koos toidu ja joogiga

Maksimaalse toime saavutamiseks, tuleb tablette võtta enne sööki.

 

Eakad

Nagu ka teiste valuvaigistite puhul, võib Voltaren Akti’t kasutavatel eakatel inimestel esineda ravimi toimete suhtes tugevam reaktsioon kui täiskasvanutel. Järgige täpselt teile antud juhiseid ja kasutage kõige väiksem kogus tablette, mis aitab teil veel valu leevendada. Eakate patsientide puhul on väga oluline, et kõrvaltoimete tekkimisel teavitataks koheselt oma arsti.

 

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)

Ärge andke Voltaren Akti 12,5 mg tablette lastele ja alla 14-aastastele noorukitele.

 

Rasedus, imetamine ja viljakus
Rasedus

 

Kui te olete või arvate, et olete rase, siis konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga. Eelkõige tuleks Voltaren Akti kasutamisest hoiduda viimase 3 raseduskuu ajal, kuna see võib kahjustada sündimata last või põhjustada probleeme sünnitusel.

 

Imetamine

 

Ärge võtke Voltaren Akti’t, kui te toidate last rinnaga, kuna ravim võib kahjustada imikut. Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga.

 

Fertiilsus

 

 

Sarnaselt teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ainetele võib Voltaren Akti toimeaine diklofenak takistada rasestumist. See toime on pöörduv pärast ravimi võtmise lõpetamist. Pöörduge arsti poole, kui te planeerite rasestumist või kui teil on probleeme rasestumisega.

 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tavaliselt ei avalda Voltaren Akti mõju autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. Kuid sarnaselt teiste valuvaigistitega võivad harva esineda nägemishäired, pearinglus või uimasus. Kui te märkate selliseid toimeid, hoiduge autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest. Rääkige sellest esimesel võimalusel ka oma arstile.

 

Oluline teave mõningate Voltaren Akti koostisainete suhtes

Voltaren Akti tabletid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

 

3. Kuidas Voltaren Akti´t võtta

 

Kui palju Voltaren Akti´t võtta

Ärge ületage lubatud soovituslikku annust. On oluline, et te kasutaksite madalaimat toimivat annust ning ei kasutaks Voltaren Akti´t kauem kui vaja.

 

Täiskasvanud ja üle 14-aastased  noorukid:

Sümptomite tekkimisel võtke algannusena 2 tabletti. Vajaduse korral jätkake ravi 1 või 2 tabletiga iga 4...6 tunni järel. Ärge võtke rohkem kui 6 tabletti (75 mg) päevas.

 

Kuidas Voltaren Akti´t võtta

Neelake tabletid tervelt veega alla.

Maksimaalse toime saavutamiseks võtke tabletid enne sööki.

 

Kui kaua Voltaren Akti´t võtta

Ärge kasutage Voltaren Akti’t valu leevendamiseks kauem kui 5 päeva. Haigusnähtude püsimisel või halvenemisel konsulteerige oma arstiga, kas see ei võiks olla tingitud mõnest raskemast haigusest.

 

Kui te võtate Voltaren Akti’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga suure annuse Voltaren Akti tablette, pöörduge otsekohe arsti poole või kutsuge kiirabi. Te võite vajada arstiabi.

 

Kui te unustate Voltaren Akti’t võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke üks tablett kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise annuseni on jäänud väga vähe aega, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

 

 

4. Võimalikud  kõrvaltoimed

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei   teki.

 

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised

 

 

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada 1 kuni 10 inimest 1000-st), eriti suurte annuste (150 mg) pikaajalisel kasutamisel. Lühiajalisel kasutamisel madalates annustes (kuni 75 mg päevas) on sagedus eeldatavasti madalam.

- südamepekslemine, äkiline ja rõhuv valu rindkeres (südamelihaseinfarkti sümptomid).

- õhupuudus, hingamisraskused pikali asendis, pahkluude või jalgade turse (südamepuudulikkuse sümptomid).

 

Mõned harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st) või väga harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10000-st) esinevad kõrvaltoimed võivad osutuda tõsisteks.

 

- Tugev maovalu, verine või must väljaheide, veriokse, verine  kõhulahtisus;

- Allergiline reaktsioon, sealhulgas hingamis- ja neelamisraskused, näo, huulte, suu, keele või kurguturse, millega sageli kaasneb nahalööve. Minestus.

- Äkiline hingamisraskus ja pigistustunne rindkeres koos kähiseva hingamise ja köhaga (astma sümptomid).

- Äkiline ja tugev peavalu, kaela jäikus, kõneraskused.

- Krambid.

- Villiline nahalööve, naha mahakoorumine, punane või sinakas nahk, villid suus või silmades, nahapõletik, mis põhjustab naha ketendamist ja mahakoorumist.

- Käte ja jalgade turse (ödeem).

- Uriini välimuse muutus või uriinierituse vähenemine, liigne valgusisaldus uriinis, veri uriinis.

- Naha või silmade kollasus (võib viidata maksapõletikule/maksapuudulikkusele), maksaensüümide suurenenud tase.

- Ebatavaline veritsus või naha verevalumid, kõrge temperatuur või püsiv kurguvalu, sagedased infektsioonid.

- Naha suurenenud tundlikkus päikesele.

 

Ravimid nagu diklofenak võivad olla seotud südamelihaseinfarkti (müokardiinfarkt) või insuldi kõrgenenud riskiga. Riski esinemine on tõenäolisem suurte annuste pikaajalisel kasutamisel.

 

Mõned teadmata esinemissagedusega (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) kõrvaltoimed võivad olla tõsised:

- Kerged spasmid või valulikkus kõhus, mis algavad varsti pärast ravi alustamist Voltaren Akti’ga ning millele järgneb rektaalne veritsus pärasoolest või verine kõhulahtisus tavaliselt 24 tunni jooksul pärast kõhuvalu algust.

 

Informeerige otsekohe oma arsti ja lõpetage ravimi võtmine, kui täheldate endal nimetatud kõrvaltoimeid:

 

Teised kõrvaltoimed

Teised esineda võivad kõrvaltoimed on kerged. Mõned sellised kõrvaltoimed on ilmnenud diklofenaki suurte annuste manustamisel ja kui ravimit on kasutatud pikaajaliselt. Kui need kõrvaltoimed teevad teile muret, pöörduge oma arsti või apteekri   poole.

 

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

- Kõhuvalu, maovalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhugaasid, seedehäired,   isukaotus

- Peavalu, pearinglus

- Nahalööve

- Vertiigo

 

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

- Uimasus

 

 

- Sügelev lööve

 

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):

- Madal vere valgeliblede tase, madal punaste vererakkude tase

- Kõhukinnisus, suu haavandid, turses, punetav ja kare keel, maitsetundlikkuse muutused, krambid ülakõhus

- Käte ja jalgade surisemine või tuimus, värisemine

- Nägemishäired, kumin kõrvades, kuulmise  halvenemine

- Tujumuutused, unetus, segasus

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

 

 

5. Kuidas Voltaren Akti´t säilitada

 

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

 

6. Pakendi sisu ja muu teave

 

Mida Voltaren Akti sisaldab:

- Toimeaine on diklofenak. Üks Voltaren Akti tablett sisaldab 12,5 mg   diklofenakkaaliumi.

- Abiained on kolloidne ränidioksiid, veevaba, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, naatriumglükolaattärklis, polüvidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos, metüülhüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid (E171)  ja stearhape.

 

Kuidas Voltaren Akti välja näeb ja pakendi sisu

Valged kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid, mis on saadaval 10 tabletti sisaldavate pakenditena.

 

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

 

Tootja

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40

81379 München Saksamaa

 

 

Famar l'Aigle

ZI N°1-Secteur Ouest Route de Crulai-BP99 61303 L'Aigle, Prantsusmaa

 

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG Barthstraße 4

80339 München, Saksamaa

 

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Esindus Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel.: +372 6676 900

estonia@gsk.com

 

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016

Kontaktandmed
GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn, Eesti,

Tel.: +372 6676 900

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Кaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.